اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زاهدان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زاهدان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان زاهدان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان زاهدان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زهک

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زهک مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان زهک می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان زهک ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با این شه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زابل

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زابل مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان زابل می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان زابل ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سیب سوران

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سیب سوران مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان سیب سوران می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان سیب سوران ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سرباز

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سرباز مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان سرباز می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان سرباز ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سراوان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سراوان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان سراوان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان سراوان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نیمروز

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نیمروز مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان نیمروز می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان نیمروز ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نیک شهر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نیک شهر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان نیک شهر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان نیک شهر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان میرجاوه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان میرجاوه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان میرجاوه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان میرجاوه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان مهرستان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان مهرستان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان مهرستان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان مهرستان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش گردید لایه های به روز مرتبط ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان
تعداد صفحه(2):