اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان تنگستان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان تنگستان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان تنگستان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان تنگستان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کنگان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کنگان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان کنگان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان کنگان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان جم

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان جم مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان جم می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان جم ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلاش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان گناوه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان گناوه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان گناوه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان گناوه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دیلم

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دیلم مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان دیلم می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان دیلم ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دیر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دیر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان دیر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان دیر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دشتی

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دشتی مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان دشتی می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان دشتی ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دشتستان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دشتستان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان دشتستان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان دشتستان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بوشهر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بوشهر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان بوشهر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان بوشهر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان عسلویه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان عسلویه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان عسلویه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان عسلویه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان
تعداد صفحه(1):